Mobile Menu

Quyết định 3581/QĐ-BCĐ TP.HCM 2021 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống COVID-19 đối với tổ chức tập luyện thể dục thể thao

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu:
3581/QĐ-BCĐ
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
15/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Văn hóa-Thể thao-Du lịch , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Lê Hòa Bình
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

_____

Số: 3581/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

______________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015:

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NO-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố Hồ Chí minh;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 2841/TTr-SVHTT ngày 12 tháng 10 năm 2021 và ý kiến của Sở Y tế tại Công văn số 7408/SYT-NVY ngày 09 tháng 10 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3325/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã – thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Bộ Công Thương;

– TTTU; TT HĐND TP;

– TTUB: CT, các PCT;

– VPUB: Các PCVP;

– Phòng VX, TH, KT;

– Lưu: VT, (VX-TH)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

 

 

Lê Hòa Bình

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 

 

BỘ TIÊU CHÍ

Đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện cảu các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, câu lạc bộ thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3581/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

__________________

 

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 10 tiêu chí

A. Nhóm tiêu chí bắt buộc thực hiện

1. Tiêu chí 1 (TC1): Người tham gia tập luyện thể dục thể thao phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm); Đối với người tham gia tập luyện dưới 18 tuổi cần có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định:

– 100% người tham gia tập luyện Thể dục thể thao đạt đủ điều kiện: Đạt;

– Có người tham gia tập luyện Thể dục thể thao không đạt đủ điều kiện: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): Người quản lý, nhân viên, hướng dẫn viên, người phục vụ,… phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM” hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) là F0 đã khởi bệnh dưới 6 tháng, (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm):

– 100% người lao động đạt đủ điều kiện: Đạt;

– Có người lao động không đạt đủ điều kiện: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3): Đơn vị phải đăng ký và được cấp mã QR của đơn vị; thu thập thông tin khách hàng, theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với các đối tượng đến.

– Có thực hiện: Đạt;

– Không thực hiện: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4): Người tham gia hướng dẫn thể dục thể thao, người tập luyện thể dục thể thao và nhân viên phục vụ phải tuân thủ 5K trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc trực tiếp (trừ trong tập luyện):

– Có thực hiện: Đạt;

– Không thực hiện: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5): Bố trí khu vực đo thân nhiệt tại cửa vào đơn vị, trang bị xịt khuẩn, nước rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực tập luyện. Khử khuẩn bề mặt trang thiết bị dụng cụ (bao gồm dụng cụ cá nhân), khử khuẩn không gian tập luyện 2 lần/ngày.

– Có thực hiện: Đạt;

– Không thực hiện: Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6): về quy định khoảng cách, mật độ an toàn, xếp hàng tại khu vực dịch vụ, tập luyện tuân thủ thông điệp 5K và phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:

a) Đối với hoạt động thể dục thể thao ngoài trời mật độ tối thiểu là 10m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

b) Đối với hoạt động thể dục thể thao trong nhà mật độ tối thiểu là 6m2/người hoặc quy mô tổ chức và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

– Đảm bảo yêu cầu: Đạt;

– Không đảm bảo yêu cầu: Không đạt.

B. Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung

7. Tiêu chí 7 (TC7): về phương án bố trí lối ra vào khu vực hoạt động tập luyện thể dục thể thao. Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện lối ra, vào riêng biệt, di chuyển theo hướng một chiều.

– Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện: Đạt;

– Không có sơ đồ hoặc không thực hiện: Không đạt.

8. Tiêu chí 8 (TC8): đơn vị hoạt động thể dục thể thao có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người tham gia hướng dẫn thể dục thể thao, người tập luyện thể dục thể thao và nhân viên phục vụ theo khuyến cáo ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng:

– Có thực hiện: Đạt;

– Không thực hiện: Không đạt.

9. Tiêu chí 9 (TC9): đơn vị phải thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Tổ an toàn COVID-19 tại đơn vị, công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối, phụ trách chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch

– Có thực hiện: Đạt;

– Không thực hiện: Không đạt.

10. Tiêu chí 10 (TC10): có kế hoạch/phương án quản lý, điều hành, phối hợp, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị, bố trí tối thiểu 01 phòng/ khu vực cách ly tạm thời. Phải đảm bảo theo quy định của cơ quan y tế; kịch bản khi có ca nghi và nhiễm COVID-19; phương án đóng, mở cửa hoạt động trở lại khi khắc phục xong các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Căn cứ vào thực tế triển khai và kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh kế hoạch/phương án cho phù hợp. Có thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức hậu kiểm.

– Có kế hoạch/phương án và tổ chức thực hiện: Đạt;

– Không có kế hoạch/phương án hoặc không tổ chức thực hiện : Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ

1. Đạt từ 08 tiêu chí trở lên và không có tiêu chí nào trong nhóm bắt buộc không đạt: đơn vị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 được hoạt động. Lưu ý các tiêu chí khác chưa đạt phải khắc phục ngay trong vòng 48 giờ.

2. Đạt dưới 08 tiêu chí hoặc có tiêu chí trong nhóm bắt buộc không đạt: đơn vị không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

3. Các đơn vị tự đánh giá tại Cổng thông tin an toàn COVID https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/./.

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top