Mobile Menu

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND Nam Định sửa đổi quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NAM ĐỊNH

________

Số: 39/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Nam Định, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015; Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1881/TTr-SGTVT ngày 14/9/2021; Báo cáo thẩm định số 1028/BC-STP ngày 14/9/2021 của Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 4 như sau:

“1. Sở Giao thông vận tải quản lý và bảo trì đường bộ đối với hệ thống quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ủy quyền, đường tỉnh và các trường hợp khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định quản lý và bảo trì đường bộ đối với hệ thống đường đô thị thuộc địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân các huyện quản lý và bảo trì hệ thống đường đô thị, đường huyện thuộc phạm vi địa bàn quản lý và các trường hợp khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.”

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Vị trí các điểm đấu nối.

a) Vị trí đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh phải được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Giao thông vận tải.

b) Vị trí đấu nối đường nhánh vào đường huyện, đường đô thị phải được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Nam Định chấp thuận trên phạm vi địa bàn quản lý.”

3. Sửa đổi khoản 5 Điều 13 như sau:

“5. Quy hoạch, phân loại hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn quản lý theo điểm c, khoản 2 Điều 39 Luật Giao thông đường bộ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Văn phòng Chính phủ;

Bộ Giao thông vận tải;

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

– TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

Lãnh đạo UBND tỉnh;

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;

Lưu: VP1, VP8, VP11, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Hà Lan Anh

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top