Mobile Menu

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND Hà Giang phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Số hiệu:
41/2021/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
20/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Văn Sơn
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

_________

Số: 41/2021/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện dầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Sở Y tế:

a) Là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

b) Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm).

d) Tiếp nhận, quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu, sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

c) Tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế theo quy định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của ngành Y tế.

đ) Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu du lịch, điểm du lịch, nhà hàng trong khách sạn thuộc tỉnh quản lý.

e) Tổ chức Ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể có quy mô phục vụ từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố:

a) Cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, có quy mô phục vụ dưới 200 suất ăn/lần phục vụ; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu du lịch cộng đồng thuộc cấp huyện, thành phố quản lý.

b) Tổ chức Ký cam kết đối với bếp ăn tập thể có quy mô phục vụ từ dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn:

Quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Ký cam kết đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố có quy mô kinh doanh dưới 50 suất ăn/lần phục vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 11 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ Y tế;

– Thường trực Tỉnh ủy;

– Thường trực HĐND tỉnh;

– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

– Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;

– Trung tâm Thông tin – Công báo tỉnh;

– Cổng Thông tin điện tử;

– Vnptioffce;

– Lưu: VT, NCPC, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top