Mobile Menu

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND Hà Giang bãi bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND Quy định về thoát nước đô thị, khu, cụm công nghiệp

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Số hiệu:
43/2021/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
12/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Công nghiệp
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Văn Sơn
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

__________

Số: 43/2021/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy định về thoát nước đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về quản lý thoát nước đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lý do: Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Bộ Xây dựng;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

– Sở Tư pháp;

– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

– Trung tâm Thông tin – Công báo;

– VNPTioffice;

– Lưu: VT, CV NCTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top