Quyết định 4999/QĐ-BYT 2021 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

BỘ Y TẾ

______

Số: 4999/QĐ-BYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

 

                                                            

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐCP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐCP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TTTTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 4912/QĐBYT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021, Quyết định số 3111/QĐ-BYT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2021, Quyết định số 4008/QĐBYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế với nội dung cụ thể như sau:

1. Dừng không triển khai 08 cuộc thanh tra năm 2021 (có danh mục chi tiết kèm theo). Lý do: Tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tập trung công tác phòng chống dịch của các cấp, ngành, địa phương và yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

2. Các cuộc thanh tra còn lại theo Quyết định số 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020, Quyết định số 3111/QĐ-BYT ngày 28/6/2021, Quyết định số 4008/QĐ-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế được tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);

– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các đ/c Thứ trưởng;

– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

– Lưu: VT, TTrB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

                                                                                 

 

 

 

DANH MỤC

CUỘC THANH TRA DỪNG KHÔNG TRIỂN KHAI NĂM 2021 CỦA BỘ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số: 4999/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế)

 

TT

Nội dung thanh tra

Đối tượng thanh tra

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

Tên các đơn vị được mã hóa theo ký hiệu sau:

1. Thanh tra Bộ: P1; P2; P3; P4.

2. Cục Quản lý Dược: D.

1

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh; việc chấp hành các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số tại thành phố Hà Nội.

– Sở Y tế Tp. Hà Nội;

– Một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Tp. Hà Nội.

P2-1

 

2

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm; việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tỉnh Bắc Ninh.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh và một số cơ sở trên địa bàn.

P1-4

 

3

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc và việc tuân thủ các GPs tại tỉnh Hưng Yên.

– Cơ sở bán buôn thuốc

– Cơ sở bán lẻ thuốc

– Cơ sở sản xuất thuốc (nếu có)

D-1

 

4

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Sở Y tế; việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tỉnh Nam Định

Sở Y tế tỉnh Nam Định và một số cơ sở trên địa bàn.

P1-6

 

5

Thanh tra chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về đăng ký lưu hành; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm tại một số cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn Tp. Hà Nội.

P3-3

 

6

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng chống HIV/AIDS của Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Sở Y tế tỉnh Sơn La.

P1-8

 

7

Thanh tra việc chấp hành các quy định bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thân Trung ương Biên Hòa.

Viện Pháp y tâm thân Trung ương Biên Hòa.

P2-6

 

8

Thanh tra chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về các hoạt động phân loại, đăng ký lưu hành, sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế tại một số cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn Tp. Hà Nội.

P3-6

 

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available