Mobile Menu

Quyết định 508/QĐ-BKHCN Kế hoạch thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

TT

Nội dung, nhiệm vụ

Yêu cầu, mục đích, kết quả, sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Cấp trình

Thời gian trình/hoàn thành

1

Phổ biến, hướng dẫn triển khai Chiến lược

 

 

 

 

 

 

Phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Chiến lược cho các Bộ, ngành, địa phương

Phổ biến nội dung Chiến lược; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chiến lược theo yêu cầu nhằm đưa các vấn đề về SHTT vào các chương trình, kế hoạch, v.v. của các Bộ, ngành, địa phương.

Cục SHTT

Các đơn vị liên quan

 

2025

2

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy hoạt động tạo ra, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

 

 

 

 

 

2.1

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT

Hoàn thiện các nội dung cơ bản về pháp luật SHTT, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, bảo hộ, khai thác bảo vệ quyền SHTT, cân bằng lợi ích giữa các chủ thể, ngăn chặn hiệu quả việc lạm dụng quyền SHTT;

– Dự thảo Luật trình Quốc hội.

Cục SHTT

Vụ PC, các đơn vị liên quan

Quốc hội

2021

2.2

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định về sở hữu công nghiệp trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT:

Dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

Cục SHTT

Vụ PC, các đơn vị liên quan

Chính phủ

2023

2.3

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định về sở hữu công nghiệp trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT và Nghị định của Chính phủ;

Dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng.

Cục SHTT

Vụ PC, các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

2023

2.4

Xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn đến năm 2030

Góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển tài sản trí tuệ trong Chiến lược: đáp ứng nhu cầu hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

– Dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

Cục SHTT

Các đơn vị liên quan

Thủ tướng

Chính phủ

2020

2.5

Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến giao dịch tài sản trí tuệ: góp vốn, định giá, giao dịch bảo đảm, kế toán, kiểm toán tài sản trí tuệ

– Nghiên cứu, rà soát và đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan: về chuyển giao công nghệ, về SHTT, về tài chính, v.v. nhằm thúc đẩy các giao dịch tài sản trí tuệ như góp vốn, định giá, giao dịch bảo đảm, kế toán, kiểm toán tài sản trí tuệ, v.v.

Báo cáo kết quả thực hiện; kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Cục PTTTDN

Cục SHTT, Viện

KHSHTT và các đơn vị liên quan

 

2022

2.6

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy việc khai thác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được hình thành từ nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

– Nghiên cứu, rà soát và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan bao gồm pháp luật về KH&CN, về SHTT, về chuyển giao công nghệ (thương mại hóa kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức trung gian. V.V.), về quản lý và sử dụng tài sản công (chuyển giao kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước), quy trình, thủ tục xét duyệt các nhiệm vụ KH&CN, v.v.;

Báo cáo kết quả thực hiện; kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Cục PTTTDN

Vụ KHTC, Cục SHTT, Viện

KHSHTT các đơn vị liên quan

 

2023

3

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

 

 

 

 

 

3.1

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, quản trị và xử lý đơn sở hữu công nghiệp; thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình;

– Hoàn thành và bảo đảm hoạt động hiệu quả các dự án công nghệ thông tin.

Cục SHTT

 

 

2025

3.2

Sửa đổi các quy chế liên quan đến xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Các quy chế được hoàn thiện, góp phần bảo đảm thời gian theo luật định và nâng cao chất lượng xử lý đơn sở hữu công nghiệp;

Quyết định của Cục trưởng Cục SHTT ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung.

Cục SHTT

 

 

2021

3.3

Xây dựng Đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của cơ quan xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động, nâng cao năng lực của Cục SHTT: cơ cấu tổ chức, bộ máy, nguồn lực bảo đảm hoạt động (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, v.v.);

Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Đề án.

Cục SHTT

Vụ TCCB, các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

2020

3.4

Nâng cấp cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp, bảo đảm phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển, xác lập, khai thác, bảo vệ quyền SHTT

Hệ thống cơ sở dữ liệu được số hóa, nâng cấp, thông tin về các đối tượng SHTT đầy đủ và cập nhật kịp thời; có công cụ nhận dạng, phân loại, sắp xếp khoa học; dễ dàng truy cập và khai thác thông tin.

Cục SHTT

Các đơn vị liên quan

 

2023

3.5

Nghiên cứu, xây dựng các chỉ tiêu về tài sản trí tuệ để bổ sung vào hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN

Rà soát, nghiên cứu, xác định được các chỉ tiêu về tài sản trí tuệ cần bổ sung vào hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN, bảo đảm phục vụ công tác thống kê của ngành KH&CN, hướng tới đưa chỉ tiêu về tài sản trí tuệ thành chỉ tiêu thống kê quốc gia của các ngành, phục vụ đánh giá mức độ phát triển kinh tếxã hội:

– Báo cáo kết quả thực hiện; kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật (Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN).

Cục SHTT

Cục TTKHCN, Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

 

2021

3.6

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về KH&CN

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN trình Bộ trưởng

Cục TTKHCN

Vụ PC, Cục SHTT, Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

2022

3.7

y dựng bộ chỉ số đo lường về SHTT phục vụ đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động nghiên cứu, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh

– Bộ chỉ số đo lường về SHTT được xây dựng;

– Báo cáo kết quả thực hiện, kiến nghị ban hành văn bản pháp luật về việc sử dụng chỉ số đo lường về SHTT trong đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu, triển khai và sản xuất, kinh doanh.

Viện KHSHTT

Cục SHTT, Viện SCCN,

 

2022

4

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ

 

 

 

 

 

4.1

y dựng Đề án Nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn

– Hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT được nâng cao; từng bước tinh giản đầu mối cơ quan thực thi hành chính; hướng tới đẩy mạnh biện pháp tư pháp;

– Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Thanh tra Bộ

Cục SHTT, Viện KHSHTT, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

2022

4.2

Triển khai Chương trình hành động phòng chống xâm phạm quyền SHTT giai đoạn 2020-2024

Thực hiện các hoạt động cụ thể theo Chương trình.

Thanh tra Bộ

Cục SHTT, Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

 

2024

5

Thúc đẩy các hoạt động tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ

 

 

 

 

 

5.1

Triển khai dự án Môi trường SHTT kiến tạo (EIE)

Dự án được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực về SHTT và đổi mới sáng tạo cho các viện nghiên cứu và trường đại học.

Cục SHTT

Các đơn vị liên quan

 

2022

5.2

Xây dựng bộ công cụ phân tích thông tin sáng chế phục vụ định hướng cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; vận hành, phổ biến, hướng dẫn sử dụng và khai thác bộ công cụ

Bộ công cụ (phần mềm) phân tích thông tin sáng chế được xây dựng, bao gồm:

+ Mô đun cấu trúc hóa cơ sở dữ liệu sáng chế (để phù hợp với đầu vào cho các mô đun phân tích) (2021-2022);

+ Mô đun phân tích thông tin sáng chế phục vụ định hướng hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo (2023- 2025).

– Triển khai, vận hành, phổ biến, hướng dẫn sử dụng và khai thác bộ công cụ (2024- 2025).

Viện SCCN

Cục SHTT, Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

 

2025

5.3

Hướng dẫn quản lý SHTT đổi với các dự án hợp tác, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn quản lý SHTT và phát hành, phổ biến cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Cục SHTT

Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

 

2023

5.4

Hướng dẫn quản lý SHTT cho các doanh nghiệp

Nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý SHTT cho các doanh nghiệp: phổ biến, hướng dẫn về quản lý SHTT cho các doanh nghiệp.

Cục SHTT

Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

 

2023

6

Phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ

 

 

 

 

 

6.1

y dựng các tiêu chí để chuẩn hóa hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát các dịch vụ về sở hữu công nghiệp, đặc biệt là các dịch vụ trung gian

Phân loại, xác định các dịch vụ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; xây dựng các điều kiện, tiêu chí hoạt động; đề xuất biện pháp hoàn thiện hệ thống quản lý hoạt động dịch vụ về sở hữu công nghiệp.

Cục SHTT

Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

 

2025

6.2

Rà soàt, bổ sung và củng cố đội ngũ giám định viên về SHTT

Phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ giám định viên về SHTT, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ giám định SHTT

Cục SHTT

Viện KHSHTT

 

2025

7

Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ

 

 

 

 

 

7.1

Xây dựng Đ án Phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp về SHTT

– Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phù hợp với từng nhóm chủ thể; nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực chuyên nghiệp về SHTT ở các cơ quan quản lý nhà nước, các viện, trường, hiệp hội về SHTT;

– Dự thảo Đề án trình Bộ trưởng phê duyệt.

Cục SHTT

Vụ TCCB, Thanh tra Bộ, Viện KHSHTT, các cơ quan, đơn vị liên quan

Bộ trưởng

2022

7.2

Tăng cường đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ cho các trường đại học, viện nghiên cứu doanh nghiệp ở Việt Nam

Cập nhật và chuẩn hóa chương trình đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ; ứng dụng và phát triển các hình thức mới trong đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ; phát triển về số lượng và chất lượng quản trị viên tài sản trí tuệ nhằm nâng cao năng lực quảntài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

– Sản phẩm: các chương trình, tài liệu đào tạo được phê duyệt; các khóa đào tạo được triển khai.

Viện KHSHTT

Cục SHTT, các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

2025

8

Hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội

 

 

 

 

 

 

Xây dựng Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SHTT.

Xây dựng Chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức với các hình thức, nội dung phù hợp cho từng nhóm chủ thể: xây dựng kế hoạch, lộ trình, dự kiến nguồn lực triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước;

Dự thảo Đề án trình Bộ trưởng phê duyệt.

TT

NCPTTT

Cục SHTT, Thanh tra Bộ, Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

2021

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top