Mobile Menu

Quyết định 508/QĐ-CĐSVN 2021 thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chuẩn mức phát xạ điện từ môi trường đường

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Cục Đường sắt Việt Nam
Số hiệu:
508/QĐ-CĐSVN
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
24/09/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Khoa học-Công nghệ , Cơ cấu tổ chức , Giao thông
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Vũ Quang Khôi
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

_______

Số: 508/QĐ-CĐSVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

                                                                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chuẩn “TCVN Quy trình đo mức phát xạ điện từ phát sinh từ các thiết bị điện và điện tử trong môi trường đường sắt ảnh hưởng đến con người”

Mã số: TC2111

___________

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

 

– Căn cứ Quyết định số 2128/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải;

– Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam;

– Căn cứ Thuyết minh Đề cương Dự án Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Quy trình đo mức phát xạ điện từ phát sinh từ các thiết bị điện và điện tử trong môi trường đường sắt ảnh hưởng đến con người”, Mã số: TC2111, đã được Bộ GTVT phê duyệt ngày 25/12/2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Môi trường & Hợp tác Quốc tế – Cục Đường sắt Việt Nam và năng lực cá nhân.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chuẩn “TCVN – Quy trình đo mức phát xạ điện từ phát sinh từ các thiết bị điện và điện tử trong môi trường đường sắt ảnh hưởng đến con người”, Mã số: TC2111 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chuẩn theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Môi trường & Hợp tác Quốc tế và các Ông/ bà có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như điều 3;

Vụ KHCN – Bộ GTVT (để b/c);

Lưu: VT, KHCN-MT&HTQT.

CỤC TRƯỞNG

 

 

Quang Khôi

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP CƠ SỞ

Tiêu chuẩn “TCVN Quy trình đo mức phát xạ điện từ phát sinh từ các thiết bị điện và điện tử trong môi trường đường sắt ảnh hưởng đến con người”.

Mã số: TC2111

(kèm theo Quyết định số 508/QĐ-CĐSVN ngày 24 tháng 9 năm 2021)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức danh

1.

TS. Dương Hồng Anh

Phó Cục trưởng, Cục Đường sắt Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng

2.

KS. Nguyễn Xuân Bình

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ủy viên – Phản biện

3.

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Trường Cao đẳng Đường sắt

Ủy viên – Phản biện

4.

TS. Ngô Quang Minh

Ban Quản lý dự án Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải

Ủy viên

5.

TS. Võ Thanh Hà

Trường Đại học Giao thông vận tải

Ủy viên

6.

ThS. Trân Văn Hiếu

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Ủy viên

7.

ThS. Nghiêm Tuấn Thành

Phòng KHCN- MT&HTQT, Cục Đường sắt Việt Nam

Ủy viên – Thư ký

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top