Quyết định 547/QĐ-BYT 2022 bãi bỏ Quyết định 5068/QĐ-BYT

BỘ Y TẾ ______

Số: 547/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 5068/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công ký Quyết định cấp mới, cấp lại, gia hạn số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế và giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 5496/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế tại cuộc họp ngày 04 tháng 01 năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 5068/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công ký Quyết định cấp mới, cấp lại, gia hạn số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế và giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;

– Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Bộ Y tế;

Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

Lưu: VT, TB-CT.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

about:blank

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần