Mobile Menu

Quyết định 60/2021/QĐ-UBND Bắc Giang bãi bỏ quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng dịch vụ công ích

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Số hiệu:
60/2021/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
08/11/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đấu thầu-Cạnh tranh
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Phan Thế Tuấn
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

_____________

Số: 60/2021/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Bắc Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 327/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

__________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phú và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thị hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thị hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 109/TTr-STC ngày 11 tháng 10 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 327/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Uỷ ban nhân tỉnh ban hành Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính;

– Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp;

– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

– Đoàn ĐBQH tỉnh;

– Uỷ ban MTTQVN tỉnh;

– VP UBND tỉnh: LĐVP, KTTH, KGVX, TTTT;

– Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phan Thế Tuấn

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top