TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
_________________

Số: 604/QĐ-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

_____________

CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

– Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13;

– Căn cứ Nội dung kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao (Kèm theo Công văn số 3730/BKHCN-KHTC ngày 20-12-2021 của Bộ khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ từ NSTW năm 2022);

– Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-TANDTC ngày 31-12-2021 của Tòa án nhân dân tối cao về việc phân bổ kinh phí khoa học và công nghệ năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao;

– Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ khoa học;

– Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Phê duyệt và phân bổ 2.700 triệu đồng cho công tác nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ và cấp Cơ sở của Tòa án nhân dân tối cao năm 2022, cụ thể như sau:

STT

Tên đề tài

Đơn vị, cá nhân nghiên cứu (Ban chủ nhiệm)

Kinh phí phân bổ (triệu đồng)

Thời gian nghiên cứu (năm)

Đtài khoa học cấp Bộ

1

Thực tiễn thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện

Chủ nhiệm đề tài:

PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, y viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

800

(Năm 2022: 400 Năm 2023: 400)

2022-2023

2

Thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện

Chủ nhiệm đề tài:

TS. Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

800

(Năm 2022: 400 Năm 2023: 400)

2022-2023

3

Thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện

Chủ nhiệm đề tài:

Ths. Tống Anh Hào, nguyên Phó Chánh án, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

800

(Năm 2022: 400 Năm 2023: 400)

2022-2023

4

Thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện

Chủ nhiệm đề tài:

TS. Nguyễn Chí Công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao

600

(Năm 2022: 300 Năm 2023: 300)

2022-2023

5

Xây dựng Học viện Tòa án thông minh

Chủ nhiệm đề tài:

PGS.TS. Phạm Minh Tuyên, Giám đốc Học viện Tòa án Tòa án nhân dân tối cao

800

(Năm 2022: 400 Năm 2023: 400)

2022-2023

6

Các nội dung cơ bản xây dựng Tòa án điện tử hướng tới Tòa án số ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài:

Cn. Phạm Công Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao

300

(Năm 2022: 150 Năm 2023: 150)

2022-2023

7

Kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng Tòa án điện tử và khuyến nghị cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài:

Ths. Trần Văn Thư, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Tòa án nhân dân tối cao

300

(Năm 2022: 150 Năm 2023: 150)

2022-2023

Đề tài khoa học cấp sở

1

Nâng cao chất lượng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án kinh doanh thương mại tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội – những vấn đề lý luận và thực tiễn

Chủ nhiệm đề tài:

Ths. Chu Thành Quang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

170

2022

2

Xây dựng chiến lược khoa học của Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030

Chủ nhiệm đề tài:

TS. Phạm Văn Lợi, Trưởng phòng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao

170

2022

3

Thực trạng xét xử và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Chủ nhiệm đề tài:

Ths. Nguyễn Thị Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I Tòa án nhân dân tối cao

160

2022

 

Điều 2: Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao và Ban chủ nhiệm các đề tài có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
– Bộ Tài chính;
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Cục Kế hoạch – Tài chính; (để phối hợp thực hiện)
– Văn phòng TANDTC; (để phối hợp thực hiện)

– Lưu: VP, Vụ PC&QLKH (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Trí Tuệ

 

 

Scroll to Top