LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 61/2021/QĐ-UBND Bắc Giang Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú”

Quyết định 61/2021/QĐ-UBND Bắc Giang Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú”
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
61/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
08/11/2021
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Lê Ánh Dương
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

–––––––

Số: 61/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Bắc Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

–––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 08 tháng 10 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Vụ Pháp luật – Văn phòng Chính phủ;

– Vụ Pháp chế – Bộ Nội vụ;

– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;

– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

– CT, các PCT UBND tỉnh;

– UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;

– VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;

– Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;

– VP UBND tỉnh:

+ LĐVP, các phòng, Cổng TTĐT;

+ Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

Lê Ánh Dương

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

–––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

 

 

 

QUY ĐỊNH

Tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang)

–––––––––

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn; thẩm quyền, trình tự, hồ sơ, kinh phí, khen thưởng, tôn vinh, biểu dương; trách nhiệm của các tập thể liên quan đến hoạt động tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” (sau đây gọi chung là danh hiệu) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Những nội dung khác không điều chỉnh trong Quy định này được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn tại Điều 4 Quy định này.

2. Các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh; cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động xét tặng, tổ chức tôn vinh danh hiệu.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng danh hiệu

1. Việc xét tặng danh hiệu phải bảo đảm công khai, khách quan, công bằng trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân tham gia xét tặng danh hiệu và tuân thủ các nội dung của Quy định này.

2. Không xét tặng danh hiệu đối với cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

 

Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu

Cá nhân được xét tặng danh hiệu phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích xuất sắc, nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế; văn hóa – xã hội; an ninh, quốc phòng và đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh trở lên, có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Giang.

2. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa trong đơn vị, gia đình, nơi cư trú và ảnh hưởng tốt, lan tỏa đến cộng đồng.

Điều 5. Thời gian tổ chức và số lượng cá nhân được tặng danh hiệu

1. Thời gian tổ chức xét tặng danh hiệu: Thực hiện hằng năm, bắt đầu tổ chức xét tặng danh hiệu từ năm 2022.

2. Số lượng tặng danh hiệu: Mỗi năm 10 (mười) cá nhân.

Điều 6. Thẩm quyền xét tặng, tôn vinh danh hiệu

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc xét tặng, tôn vinh danh hiệu.

2. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (sau đây gọi chung là Hội đồng tỉnh) có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc xét tặng danh hiệu đảm bảo đối tượng, tiêu chuẩn của Quy định này.

Điều 7. Trình tự tổ chức xét tặng danh hiệu

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh triển khai việc xét tặng danh hiệu, phát hiện và tổng hợp các đề cử từ các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý trên địa bàn tỉnh. Tổ chức xét, lựa chọn cá nhân ưu tú nhất, gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu đến Sở Nội vụ chậm nhất ngày 15 tháng 7 hằng năm.

2. Sở Nội vụ:

a) Thẩm định, báo cáo Hội đồng tỉnh để Hội đồng tỉnh họp xét, đánh giá và bỏ phiếu kín (cá nhân được đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu phải đạt ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng tỉnh đồng ý);

b) Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 15 ngày trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, Fanpage Báo Bắc Giang, Fanpage Công dân Bắc Giang ưu tú, Zalo Công dân Bắc Giang ưu tú đối với danh sách các cá nhân được Hội đồng tỉnh đề xuất tặng danh hiệu;

c) Tổng hợp ý kiến, báo cáo kết quả xét tặng với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về danh sách các cá nhân dự kiến tặng danh hiệu;

d) Trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu (01 bộ hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ định dạng PDF hoặc hồ sơ giấy), gồm có:

1. Văn bản đề nghị của các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh.

2. Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu (theo Phụ lục kèm theo Quyết định này).

3. Bản sao các minh chứng thành tích có liên quan.

Điều 9. Kinh phí

Kinh phí tổ chức xét tặng, khen thưởng, tổ chức tôn vinh danh hiệu được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh.

Điều 10. Khen thưởng, tôn vinh, biểu dương cá nhân được tặng danh hiệu

1. Được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng công nhận, kèm theo tiền thưởng bằng 10 (mười) lần mức lương cơ sở tại thời điểm tặng danh hiệu.

2. Được tôn vinh vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10) hằng năm và biểu dương trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, Fanpage Báo Bắc Giang, Fanpage Công dân Bắc Giang ưu tú, Zalo Công dân Bắc Giang ưu tú.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quy định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thành tích của các cá nhân do mình đề nghị; cho ý kiến kịp thời về việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý đối với các cá nhân tham gia xét tặng danh hiệu khi được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh thực hiện Quy định này; đăng và chủ trì, phối hợp với các cơ quan để đăng các nội dung liên quan đến việc tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tôn vinh danh hiệu.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối kinh phí để tổ chức thực hiện việc xét tặng, tôn vinh danh hiệu.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm lập Fanpage Công dân Bắc Giang ưu tú, Zalo Công dân Bắc Giang ưu tú để đăng các nội dung liên quan đến việc tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp thời tuyên truyền việc tổ chức xét tặng, tôn vinh các cá nhân được tặng danh hiệu, tạo sức lan tỏa tới toàn xã hội.

Điều 12. Điều khoản thi hành

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định./.

_______________

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

––––––––––––

 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

 

………….., ngày …… tháng …… năm 20…..

 

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng danh hiệu Công dân Bắc Giang ưu tú

Năm 20 …….

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên (Ghi đầy đủ, không viết tắt):

– Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính:

– Điện thoại liên hệ:

– Quê quán:

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

– Chỗ ở hiện nay:

– Đơn vị công tác:

– Chức vụ hoặc nghề nghiệp:

– Trình độ học vấn cao nhất:

– Học hàm, học vị:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận hoặc công việc thực hiện.

2. Thành tích đạt được của cá nhân (trong quá trình học tập, lao động, công tác và nêu bật thành tích đóng góp cho địa phương, cho ngành, cho tỉnh).

Riêng người đứng đầu đơn vị sản xuất kinh doanh phải báo cáo việc chấp hành thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; bảo hiểm xã hội; đảm bảo môi trường; an toàn lao động; an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm. Đồng thời gửi kèm theo báo cáo kết quả kiểm toán (nếu đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định).

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Năm

Danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng và các giải thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG

(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
(Ký, đóng dấu)

 

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account