LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch xây dựng Nghị định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch xây dựng Nghị định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
627/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành:
31/05/2021
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Nguyễn Văn Hồi
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 627/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

                                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Vụ Pháp luật);

– Các Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế (để phối hợp);

– Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH;

– Lưu: VT, Cục PCTNXH (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Hồi

 

 

 

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

(Kèm theo Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

______________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng Dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Yêu cầu

– Đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

– Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.

– Trong quá trình soạn thảo, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài ngành, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào tháng 10/2021.

II. NỘI DUNG

Nội dung công việc, tiến độ, cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí xây dựng Nghị định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

2. Tổ chức thực hiện

a) Giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng;

– Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch;

– Xây dựng dự toán kinh phí triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

b) Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội nghiên cứu, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trước khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo Nghị định.

c) Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trong việc thực hiện Kế hoạch.

d) Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo./.

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy)

 

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Tiến độ thực hiện

Dự kiến kết quả

1

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 25/5/2021

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động

– Thương binh và Xã hội

2

Xây dựng Dự thảo Nghị định và Hồ sơ trình Nghị định lần 1

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Dự thảo Nghị định và Hồ sơ trình lần 1

2.1

Xây dựng dự thảo Nghị định.

 

 

Hoàn thành trước ngày 04/6/2021

 

Dự thảo Nghị định

2.2

Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị định.

 

 

Hoàn thành trước ngày 04/6/2021

Dự thảo tờ trình

2.3

Xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

 

 

Hoàn thành trước ngày 04/6/2021

Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành

2.4

Xây dựng Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định.

 

 

Hoàn thành trước ngày 04/6/2021

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động

3

– Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1.

– Tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Nghị định và Hồ sơ trình Nghị định lần 2.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 17/6/2021

Dự thảo Nghị định và

Hồ sơ trình lần 2

4

– Lấy ý kiến các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị định.

– Đăng tải dự thảo Nghị định lên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (thời gian 60 ngày).

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

– Hoàn thành trước ngày 05/7/2021.

– Đăng trước ngày 20/6/2021 và hoàn thành trước ngày 20/8/2021

Văn bản lấy ý kiến

5

– Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo 2 Nghị định.

– Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 2.

– Hoàn thiện Dự thảo 3 Nghị định và hồ sơ trình.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

– Vụ Pháp chế

– Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 30/8/2021

– Dự thảo Nghị định và Hồ sơ trình lần 3

– Báo cáo tiếp thu, giải trình.

6

– Lấy ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định của Bộ Tư pháp.

– Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

– Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị định.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

– Vụ Pháp chế

– Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 25/9/2021

Báo cáo tiếp thu giải, giải trình

7

– Lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

– Tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị định.

– Trình Chính phủ ký ban hành.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

– Vụ Pháp chế

– Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 10/10/2021

– Báo cáo tiếp thu giải trình

– Hồ sơ Dự thảo nghị định

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

A. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ LĐTBXH (cả 2 QĐ)

1. Văn phòng Bộ LĐTBXH

2. Vụ Pháp chế, Bộ LĐTBXH

3. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ LĐTBXH

4. Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ LĐTBXH

5. Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTBXH

B. CÁC BỘ, NGÀNH TƯ (chỉ gửi QĐ 627 ban hành kế hoạch xây dựng NĐ)

1. Vụ Khoa giáo văn xã, VPCP

2. Vụ Pháp luật, VPCP

3. Vụ các vấn đề xã hội của Quốc hội

4. Bộ Công an

5. Bộ Y tế

6. Bộ Tư pháp

Start typing to see posts you are looking for.
My account