Quyết định 714/QĐ-TTg 2022 gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 714/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

 
 
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” – Tiểu dự án Nha Trang, vay vốn WB

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

 Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

 Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” – Tiểu dự án Nha Trang, Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2017 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” – Tiểu dự án Nha Trang, vay vốn WB;

 Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 3084/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 5 năm 2022, 3496/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 5 năm 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện và thời hạn đóng các Hiệp định vay của Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” – Tiểu dự án Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa (Dự án), vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa:

Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Dự án, bố trí đầy đủ kế hoạch các nguồn vốn cho Dự án, bảo đảm hoàn thành Dự án đúng thời hạn. Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm bố trí vốn để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thiện của Dự án.

– Thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo đúng thẩm quyền.

– Phối hợp với Bộ Tài chính trao đổi, làm việc với WB để kéo dài thời hạn các Hiệp định vay của Dự án.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và WB thực hiện thủ tục điều chỉnh các Hiệp định vay của Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– TTgCP, PTTgTT Phạm Bình Minh;

– Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TP, NG;

– UBND tỉnh Khánh Hòa;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

 Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, CN, QHĐP, TH;

– Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần