Quyết định 833/QĐ-UBND 2021 Gia Lai Danh mục 05 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
________

Số: 833/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Gia Lai, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 108/TTr-SKHĐT ngày 06/9/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 2;

Cục Kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ;

Sở TT-TT (Phòng CNTT);

Trung tâm Phục vụ hành chính công;

Bưu điện tỉnh;

Cổng thông tin điện tử tỉnh;

Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thành

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành m theo Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

* 05 TTHC nêu trên được công bố tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 17/01/2018; 1135/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần