Quyết định 953/QĐ-BKHĐT 2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
__________

Số: 953/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện của các đơn vị:

Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý đấu thầu, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4 (danh sách kèm theo);

Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

Trung tâm Tin học (p/h thực hiện);

Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);

Lưu: VT, VP (KSTH).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Danh mục

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 953/QĐ-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

_________________

Stt

Tên dịch vụ công/TTHC

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

1

Liên thông nhóm thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2022: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án, quy trình liên thông điện tử nhóm thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế

2

Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết nối, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp của Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện cho doanh nghiệp

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

II

Nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

1

Liên thông các thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học: Cục Phát triển hợp tác xã

Quý IV/2022: Chuẩn hóa, công bố TTHC liên thông đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế; Xây dựng phương án tái cấu trúc quy trình để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

III

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1

Đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên

Cục Phát triển doanh nghiệp

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

2

Thông báo thành lập, giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và báo cáo hoạt động quỹ khởi nghiệp sáng tạo trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cục Phát triển doanh nghiệp

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

IV

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu

1

Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý III/2022: Áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

2

Thay đổi, bổ sung thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2022

3

Đăng ký dự thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2022

4

Đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2022

5

Khôi phục việc tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2022

6

Chấm dứt hoặc tạm ngừng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2022

V

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, có vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 20 tỷ đồng và không thuộc ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Cục Đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

2

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài có vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 20 tỷ đồng và không thuộc ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Cục Đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

3

Hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Cục Đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI QUYẾT ĐỊNH

1. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

2. Cục Đầu tư nước ngoài

3. Cục Phát triển doanh nghiệp

4. Cục Quản lý đấu thầu

5. Cục Phát triển hợp tác xã

6. Văn phòng Bộ

7. Trung tâm Tin học

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

about:blank

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần