Quyết định 990/QĐ-BXD 2021 Đề án nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra nhằm xử lý tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước


Kế hoạch nâng cao hiệu quả giám sát thanh nhũng trong DNNN của Bộ Xây dựng

Ngày 01/9/2021, Bộ Xây dựng ra Quyết định 990/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 10/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước” giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, quý III/2022, Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm giám sát; Thanh tra Bộ Xây dựng chủ trì hoàn thiện quy định về thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra, thanh tra; quý II/2022, Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì hoàn thành việc hoàn thiện các quy định về xử lý vi phạm của các chủ thể có thẩm quyền quản lý và giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp Nhà nước.

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì kiện toàn tổ chức, nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp Nhà nước trong quý I/2022. Thanh tra Bộ Xây dựng, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính, các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ thường xuyên thực hiện minh bạch hoạt đọng của doanh nghiệp Nhà nước và hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp Nhà nước;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 990/QĐ-BXD tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available