Mobile Menu

Thông báo 156/TB-VPCP 2021 về giải trình, chỉnh lý dự án Luật Thanh tra

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

 Số: 156/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 _______________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

_______

 

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Tham dự cuộc họp có Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy; đại diện các Bộ: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý của Thanh tra Chính phủ đối với dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), ý kiến phát biểu của lãnh đạo và đại diện các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận như sau:

1. Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) là một Dự án lớn, có nhiều vấn đề quan trọng về tổ chức và hoạt động thanh tra ở các bộ, ngành, địa phương được Thanh tra Chính phủ đề xuất đổi mới mạnh mẽ nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành, thu gọn đầu mối tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm kiểm soát quyền lực trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Với một dự án Luật như vậy, trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến, thông qua, sẽ không tránh khỏi việc có ý kiến khác nhau, chưa đồng thuận, thống nhất về một số vấn đề.

2. Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo tiếp thu, giải trình đầy đủ các vấn đề mà Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định và trình Chính phủ đúng tiến độ, đầy đủ hồ sơ dự án Luật theo quy định. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề, trong đó có một số vấn đề thuộc nội dung cơ bản của dự án Luật, chưa được Thanh tra Chính phủ tiếp thu hoặc giải trình một cách thuyết phục.

Để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của dự án Luật, đề nghị Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp với tinh thần thật sự trách nhiệm, khách quan để cùng phân tích, thảo luận thấu đáo đi đến thống nhất, đồng thuận, không để tình trạng còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là về những vấn đề cơ bản của dự án Luật khi trình Chính phủ.

3. Đồng ý với đề nghị của Thanh tra Chính phủ, lùi tiến độ trình Chính phủ dự án Luật sang tháng 12 năm 2021.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ xây dựng Tờ trình của Chính phủ về việc đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh tiến độ trình Quốc hội dự án Luật sang kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (tháng 5 năm 2022). Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

– Các Bộ, cơ quan: TTCP, TP, NV, QP, CA, TC, GTVT, XD, TN&MT, KHCN;

– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: V.I, TCCV, CN, KTTH, NC.

– Lưu: VT, PL(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

[daky]

 

 

Cao Huy

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top