Mobile Menu

Thông báo 250/TB-VPCP 2021 kết luận về tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư công

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 250/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư công

_____________

 

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì họp Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư công tại các bộ, ngành và địa phương (Tổ công tác). Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Công an, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Tổ công tác) báo cáo về tình hình rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư công, ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh kết luận như sau:

1. Đánh giá cao nội dung chuẩn bị, kết quả làm việc và cơ bản nhất trí với kiến nghị phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Tổ công tác theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6155/BKHĐT-PC ngày 13 tháng 9 năm 2021.

2. Để chuẩn bị Hội nghị trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ chủ trì về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành và địa phương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo rà soát các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 9 năm 2021. Báo cáo cần cập nhật, làm rõ thông tin về các nội dung sau:

– Danh sách các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp và nguyên nhân.

– Phân loại các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công theo các nhóm vấn đề: (i) vướng mắc liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội; (ii) vướng mắc liên quan đến Nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ; (iii) vướng mắc liên quan đến Thông tư thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành và (iv) vướng mắc phát sinh do có cách hiểu chưa thống nhất, cần được hướng dẫn thực hiện.

– Trên cơ sở kết quả rà soát, cần làm rõ và đề xuất cụ thể các giải pháp tương ứng trong việc kiến nghị sửa các Luật, Nghị định, Thông tư và hướng dẫn, giải thích về các nội dung chưa có cách hiểu thống nhất.

– Kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện để thúc đẩy giải ngân dự án sử dụng vốn đầu tư công, bao gồm dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài… trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid 19.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

– Các Bộ: KH&ĐT, TP, TC, TN&MT, CT,

  XD, GTVT, NN&PTNN, NG, CA, KH&CN,

  VHTT&DL, LĐTB&XH, TT&TT;

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– UBQLV Nhà nước tại doanh nghiệp;

– VPCP: BTCN, các PCN, Tr lý TTg,

  các Vụ: TH, KTTH, QHQT, QHĐP, KGVX, PL;

– Lưu: VT, CN (2b) Hop

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top