Mobile Menu

Thông báo 289/TB-VPCP 2021 kết luận về vướng mắc trong thực hiện xác nhận miễn giảm thuế

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
289/TB-VPCP
Loại văn bản:
Thông báo
Ngày ban hành:
28/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Thuế-Phí-Lệ phí
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Mai Thị Thu Vân
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 289/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về vướng mắc trong việc thực hiện xác nhận tại Thông báo miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế (ADB, IFC)

____________

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về vướng mắc trong việc thực hiện xác nhận tại Thông báo miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế (ADB, IFC). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính và phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Việc thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế đối với Ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB và Công ty Tài chính quốc tế – IFC cần căn cứ vào các cam kết, thỏa thuận tại các văn bản mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết. Do vậy đề nghị các cơ quan nghiên cứu, rà soát lại các căn cứ pháp lý thực hiện các ưu đãi miễn, giảm thuế cho ADB, IFC, bao gồm cả các văn bản Hiệp định thành lập ADB, Joint Ministerial Circular và các tài liệu liên quan. Trường hợp phát sinh vướng mắc pháp lý, cần đề xuất giải pháp xử lý cụ thể, báo cáo cấp thẩm quyền.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thống nhất và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền về thủ tục xác nhận tại Thông báo miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và các thỏa thuận, cam kết quốc tế, tránh ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam, đồng thời cần đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính để thống nhất nội dung cần Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận tại Thông báo miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– TTgCP, các PTTg;

– Các Bộ: TC, KHĐT, TP, NG;

– NHNNVN;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, QHQT;

– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

 

 

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top