Mobile Menu

Thông tư 116/2015/TT-BQP tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc phòng
Số hiệu:
116/2015/TT-BQP
Loại văn bản:
Thông tư
Ngày ban hành:
01/10/2015
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Quốc phòng
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Người ký:
Phùng Quang Thanh
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật
B QUC PHÒNG
——-
Số: 116/2015/TT-BQP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 01 tháng10 năm 2015
 
 
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CƠ YẾU
 
 
Căn cứ Luật Cơ yếu ngày 26 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu.
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí tại các cơ sở đào tạo cơ yếu, bao gồm: Tiêu chuẩn ăn; tiêu chuẩn trang phục; tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp và dụng cụ cấp dưỡng; tiêu chuẩn nhu yếu phẩm; tiêu chuẩn vật chất y tế; tiêu chuẩn diện tích ở, sinh hoạt, nhà ăn tập thể và thiết bị vệ sinh trong đơn vị; định mức sử dụng điện năng và nước sạch trong sinh hoạt.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Học viên cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân hưởng phụ cấp sinh hoạt phí đang đào tạo tại các cơ sở đào tạo cơ yếu (sau đây gọi tắt là học viên cơ yếu).
2. Học viên cơ yếu là quân nhân, Công an nhân dân được thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần theo quy định đối với quân nhân, Công an nhân dân.
3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm
1. Bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu đáp ứng nhu cầu cho sinh hoạt thường xuyên, huấn luyện, dã ngoại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.
2. Bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tổ chức cơ yếu, điều kiện kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.
3. Phù hợp với sự phát triển chung và đặc trưng của từng vùng, miền, từng đối tượng cụ thể.
Điều 4. Phương thức bảo đảm
Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu quy định tại Thông tư này được bảo đảm bằng một trong các phương thức sau:
1. Bảo đảm bằng tiền mặt.
2. Bảo đảm bằng hiện vật.
 
Chương II
TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN
 
Điều 5. Tiêu chuẩn ăn
1. Nhiệt lượng khẩu phần ăn 3.200 Kcal/người/ngày, cơ cấu định lượng các loại lương thực, thực phẩm và tỷ lệ các chất sinh nhiệt hợp lý (Protêin từ 14% đến 16%, Lipít từ 18% đến 20%, Gluxít từ 64% đến 68%).
2. Tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản; bệnh nhân điều trị, ăn thêm các ngày lễ, tết; khi tham gia chiến đấu, diễn tập, phòng chống lụt bão, thiên tai, hỏa hoạn và tìm kiếm cứu nạn đối với học viên cơ yếu được tính ngang bằng với tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản; bệnh nhân điều trị; ăn thêm các ngày lễ, tết; khi tham gia chiến đấu, diễn tập, phòng chống lụt bão, thiên tai, hỏa hoạn và tìm kiếm cứu nạn của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng ở cùng thời điểm.
Điều 6. Tiêu chuẩn trang phục
1. Trang phục đối với học viên cơ yếu là những loại trang phục cấp cho cá nhân quản lý sử dụng thường xuyên và trang phục dùng chung, gồm: Trang phục thường xuyên, trang phục niên hạn, trang phục chống rét.
2. Trang phục nghiệp vụ đối với học viên cơ yếu là những loại trang phục trang bị cho học viên cơ yếu từ năm học thứ 3 trở đi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu, dã ngoại.
3. Tiêu chuẩn trang phục đối với học viên cơ yếu thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp và dụng cụ cấp dưỡng
Tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp và dụng cụ cấp dưỡng đối với học viên cơ yếu được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 05/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn trang bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng; định mức sử dụng điện năng tại các kho, khu kỹ thuật; tiêu chuẩn trang bị máy phát điện đối với các đơn vị, tổ chức thuộc lực lượng cơ yếu và doanh cụ trong phòng làm việc cơ yếu.
Điều 8. Tiêu chuẩn nhu yếu phẩm
Tiêu chuẩn nhu yếu phẩm đối với học viên cơ yếu được thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 9. Tiêu chuẩn vật chất y tế
1. Tiêu chuẩn thuốc, bông băng dùng tại đơn vị đối với học viên cơ yếu được bảo đảm 100.000 đồng/người/năm.
2. Tiêu chuẩn thuốc, bông băng dùng cho giường bệnh, khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và tiêu chuẩn vật chất y tế khác đối với học viên cơ yếu được thực hiện theo quy định đối với học viên đào tạo sĩ quan chuyên ngành kỹ thuật tại các học viện, trường trong Quân đội.
Điều 10. Tiêu chuẩn diện tích ở, sinh hoạt, nhà ăn tập thể và thiết bị vệ sinh trong đơn vị
Tiêu chuẩn diện tích ở, sinh hoạt, nhà ăn tập thể và thiết bị vệ sinh trong đơn vị đối với học viên cơ yếu thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 11. Định mức sử dụng điện năng và nước sạch trong sinh hoạt
1. Định mức sử dụng điện năng đối với học viên cơ yếu gồm định mức sử dụng điện năng cho sinh hoạt, đào tạo và các nhiệm vụ khác, cụ thể:
a) Định mức sử dụng điện năng cho sinh hoạt đối với học viên cơ yếu được bảo đảm 10 KWh/người/tháng;
b) Định mức sử dụng điện năng cho đào tạo đối với học viên cơ yếu thực hiện theo quy định tại Bảng 3 Danh mục số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người m công tác cơ yếu;
c) Định mức sử dụng điện năng cho các nhiệm vụ khác mức sử dụng điện năng (KWh điện) quy định sử dụng trong một tháng cho học viên cơ yếu bảo đảm các nhiệm vụ không thuộc nhiệm vụ nêu tại Điểm a và b Khoản này (công tác kho tàng, thư viện, bảo tàng, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, điện bơm nước).
Định mức sử dụng điện năng quy định cho các nhiệm vụ khác được thực hiện ngang bằng định mức sử dụng điện năng cho các nhiệm vụ khác đối với học viên đào tạo sĩ quan chuyên ngành kỹ thuật tại các học viện, nhà trường trong Quân đội.
2. Định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt bảo đảm đủ tiêu chuẩn là 130 đến 150 lít nước sạch sinh hoạt mỗi người/ngày. Những đơn vị công tác trên địa bàn chưa có nước sạch dùng chung, tùy theo điều kiện thực tế có thể được trang bị máy móc để khai thác nguồn nước sạch hoặc đầu tư xây dựng công trình để phục vụ nước sinh hoạt bảo đảm từ 130 đến 150 lít nước sạch sinh hoạt cho mỗi người/ngày.
 
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 12. Kinh phí bảo đảm
Kinh phí thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu quy định tại Thông tư này do ngân sách nhà nước bảo đảm. Hàng năm, các cơ sở đào tạo cơ yếu xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
1. Khi tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn cơ bản; bệnh nhân điều trị; ăn thêm các ngày lễ, tết; tham gia chiến đấu, diễn tập, phòng chống lụt bão, thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn và một số tiêu chuẩn vật chất hậu cần khác của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh thuộc Quân đội nhân dân điều chỉnh thì tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu quy định tại Khoản 2 Điều 5, Khoản 2 Điều 9 và Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư này được điều chỉnh tương ứng.
2. Trường hợp văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã sửa đổi, bổ sung.
Điều 14. Tổ chức thực hiện
1. Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư này.
2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư này.
Điều 15. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2015
2. Bãi bỏ những quy định trước đây về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu trái với quy định tại Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Ban Cơ yếu Chính phủ) để phối hợp xem xét, giải quyết./.
 
 Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó Thủ tưng Chính phủ;
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân ti cao;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Văn phòng và các Ủy ban của Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
UBTW Mặt trận Tquốc Việt Nam;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
Kiểm toán Nhà nước;
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
Tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Thủ trưởng BQP, Chủ nhiệm TCCT;
Cục Kế hoạch – Đầu tư, Cục Tài chính/BQP; Cục Cán bộ, Cục Chính sách/TCCT; Cục Quân lực/BTTM;
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật/B Tư pháp;
Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
– Vụ Pháp chế/BQP;
Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng;
Lưu: VT, BCY; H 272b
BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Phùng Quang Thanh

 
 
PHỤ LỤC SỐ 01
TIÊU CHUẨN TRANG PHỤC ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CƠ YẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2015/TT-BQP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
 
 
STT
Tên trang phục
Đơn vị tính
Số lượng
Niên hạn
I
Trang phục thường xuyên cấp cho cá nhân
 
 
 
1
Trang phục thường dùng
Bộ
2
1 năm
2
Áo xuân thu
Cái
1
1 năm
3
Áo lót
Cái
2
1 năm
4
Quần lót
Cái
2
1 năm
5
Khăn mặt
Cái
2
1 năm
6
Bít tất
Đôi
2
1 năm
7
Giầy vải cao cổ
Đôi
1
1 năm
8
Dép nhựa
Đôi
1
1 năm
9
Chiếu cá nhân
Cái
1
1 năm
10
Dây lưng nhỏ
Cái
1
3 năm
11
Áo mưa
Cái
1
3 năm
12
Màn cá nhân
Cái
1
4 năm
13
Vỏ chăn cá chân
Cái
1
4 năm
14
Gối cá nhân
Cái
1
3 năm
15
Ba lô + túi lót
Cái
1
4 năm
II
Trang phục chống rét
 
 
 
1
Vùng rét 1
 
 
 
a
Quần áo thu đông
Bộ
1
2 năm
b
Ruột chăn bông 2,5 kg
Cái
1
3 năm
c
Mũ bông
Cái
1
3 năm
d
Áo ấm
Cái
1
3 năm
đ
Đệm nằm
Cái
1
4 năm
2
Vùng rét 2
 
 
 
a
Ruột chăn bông 1,5 kg
Cái
1
3 năm
b
Quần áo thu đông
Bộ
1
2 năm
c
Áo ấm
Cái
1
3 năm
III
Trang phục nghiệp vụ
 
 
 
1
Quần áo dã ngoại, huấn luyện
Bộ
1
1 năm
2
Mũ cứng
Cái
1
2 năm
* Ghi chú:
1. Một suất trang phục thường dùng gồm: 01 quần dài + 01 áo sơ mi dài tay.
2. Trang phục chống rét (trừ đệm nằm) các loại, khi tốt nghiệp nhận công tác không thu lại.
a) Vùng rét 1, áp dụng đối với học viên cơ yếu học tập, làm việc tại các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các đảo thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Bình trở ra phía Bắc.
b) Vùng rét 2, áp dụng đối với học viên cơ yếu học tập, làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc.
 
PHỤ LỤC SỐ 02
TIÊU CHUẨN NHU YẾU PHẨM ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CƠ YẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2015/TT-BQP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
 
 
STT
Tên vật phẩm
Tiêu chuẩn
1
Đường kết tinh
01 kg/người/tháng
2
Xà phòng giặt
0,5 kg/người/tháng
3
Xà phòng tắm
01 bánh/người/tháng
4
Dầu gội đầu
200 ml/người/quý
5
Kem đánh răng
01 ống/người/quý
6
Bàn chải răng
01 cái/người/quý
7
Bàn cạo (đối với nam)
01 cái/người/năm
8
Lưỡi dao cạo (đối với nam)
02 cái/người/tháng
9
Bút bi
01 cái/người/quý
10
Giấy viết thư
04 tờ/người/tháng
11
Phong bì thư
04 cái/người/tháng
12
Tem thư
04 cái/người/tháng
13
Khăn mùi xoa
02 cái/người/năm
14
Chè khô
100 gam/người/tháng
15
Bánh kẹo
200 gam/người/tháng
16
Chỉ khâu
01 cuộn/người/năm
17
Kim khâu
05 cái/người/năm
18
Bật lửa
01 cái/người/quý
19
Đèn pin
01 cái/người/năm
20
Pin đèn
04 đôi/người/năm
 
PHỤ LỤC SỐ 03
TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH Ở, SINH HOẠT, NHÀ ĂN TẬP THỂ VÀ THIẾT BỊ VỆ SINH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CƠ YẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2015/TT-BQP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
 
 
Bảng 1: Tiêu chuẩn diện tích ở tp thể
STT
Danh mục
Tiêu chuẩn
1
Giường 1 tầng
4,5 m2/người
2
Giường 2 tầng
2,8 m2/người
Bảng 2: Tiêu chuẩn diện tích sinh hoạt tập thể
STT
Danh mục
Tiêu chuẩn
1
Phòng sinh hoạt tập thể
36 m2 – 54 m2
2
Phòng khách
36 m2 – 54 m2
3
Phòng bảo mật lưu trữ
54 m2
Bảng 3: Tiêu chuẩn diện tích trong nhà ăn tập thể
STT
Danh mục
Tiêu chuẩn
1
Khu vực chế biến và kho
0,5 m2/người
2
Khu vực ăn
0,9 m2/người
3
Khu vực phục vụ
0,3 m2/người
Bảng 4: Tiêu chuẩn thiết bị vệ sinh
a) Thiết bị vệ sinh nhà ở tập thể
Đối tượng danh mục
Quy mô quân số (người)
Trang bịTrang bịTrang bịTrang bịTrang bị
 
Tắm
 
Xí bt
Tiểu treo
Chậu rửa sứ
Dụng cụ giặt
Thiết bị vệ sinh nhà ở tập thể
9
1
1
1
1
2 xô đựng nước, 2 chậu giặt, 1 ca múc nước (niên hạn 1 năm)
 
Ghi chú: Đơn vị có cả nam và nữ phải bố trí cho nam riêng, nữ riêng.
b) Thiết bị vệ sinh nhà làm việc công cộng
STT
Quy mô quân số (người)
Số lượng người tính cho 1 bộ thiết bvệ sinh
Trang bịTrang bịTrang bị
Xí bt
Tiểu treo
Chậu rửa sứ
1
Từ 50 đến 100
25
1
1
1
2
Từ 50 đến 100
50
2
3
2
3
Trên 100
100
3
4
3
* Ghi chú: Đơn vị có cả nam và nữ phải bố trí cho nam riêng, nữ riêng./

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top