TTLT 03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC bãi bỏ TTLT 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Số hiệu 03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Ngày ban hành: 11/12/2020
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Số công báo Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Ngày đăng công báo: Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Người ký Nguyễn Quang Dũng; Lê Quý Vương; Nguyễn Kim Anh; Lê Chiêm; Nguyễn Trí Tuệ; Đặng Hoàng Oanh
Lĩnh vực Hình sự

BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ TƯ PHÁP – NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

_______________

Số: 03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Bãi bỏ
Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố

__________________

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư liên tịch này./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG

 

Thượng tướng Lê Chiêm

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG

 

 

Thượng tướng Lê Quý Vương

KT. THỐNG ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ THỐNG ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Kim Anh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

KT. CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁN

 

 

 

Nguyễn Trí Tuệ

KT. VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Quang Dũng

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Công an;

– Bộ Quốc phòng;

– Bộ Tư pháp;

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Công báo;

– Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, BCA, BQP, BTP, NHNNVN, VKSNDTC, TANDTC;

– Lưu: VT (BCA, BQP, BTP, NHNNVN, VKSNDTC, TANDTC), V03.

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available