Mobile Menu

Doanh nghiệp thay đổi kế toán trưởng có cần báo cơ quan kinh doanh

Nội dung bài viết

Kế toán trưởng là một vị trí cần có trong các doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp thay đổi kế toán trưởng có cần báo cơ quan kinh doanh không?

Thay đổi kế toán trưởng thông báo cơ quan nào?

Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty về các thông tin bất thường trong thời hạn 36 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

-Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;

– Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hoạt động hoặc giấy phép khác liên quan đến kinh doanh của công ty;

– Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc bất kỳ giấy phép, giấy chứng nhận khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

– Thay đổi người quản lý công ty, gồm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán;

– Có quyết định kỷ luật, khởi tố, có bản án, quyết định của Tòa án đối với một trong số các người quản lý doanh nghiệp;

– Có kết luận của cơ quan thanh tra hoặc của cơ quan quản lý thuế về việc vi phạm pháp luật của doanh nghiệp;

– Có quyết định thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập, hoặc bị từ chối kiểm toán báo cáo tài chính;

– Có quyết định, thành lập, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con; quyết định đầu tư, giảm vốn hoặc thoái vốn đầu tư tại các công ty khác.

Như vậy, Kế toán trưởng là một trong những chức danh quản lý doanh nghiệp trong công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Nên để đăng ký hoặc thay đổi kế toán trưởng trong công ty cần làm thủ tục thông báo kế toán trưởng tới Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, những thay đổi về thông tin doanh nghiệp, thông tin đăng ký thuế được khai báo qua mẫu Phụ lục II-1 (kèm theo Thông tư này) và nộp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đối với các tổ chức không phải doanh nghiệp thì sẽ làm tờ khai mẫu 08-MST để gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ thông báo thay đổi kế toán trưởng

Doanh nghiệp sử dụng Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mẫu II-1 (mẫu phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp) để thực hiện đăng ký thay đổi thông tin kế toán trưởng của công ty.

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Đánh giá bài viết này

Bài viết liên quan

Scroll to Top