Giải thể chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Trình tự, thủ tục

Giải thể chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Trình tự, thủ tục

Nội dung bài viết

Để nhà đầu tư nước ngoài chấm dứt hoàn toàn các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình thì nhà đầu tư phải tiến hành đầy đủ các trình tự, thủ tục để giải thể doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp. Các quy định này được qui định cụ thể hóa từ Điều 207 đến Điều 210 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Chúng tôi xin tóm tắt lại một số bước giải thể doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, các trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại khoản Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014 chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài được chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

– Một là, doanh nghiệp, công ty ra quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty.

Đối với từng loại hình doanh nghiệp thì thẩm quyền ra quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty cũng khác nhau, cụ thể như sau:

Chủ doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân; Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của tất cả thành viên hợp danh của công ty hợp danh; Hội đồng thành viên đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Luật doanh nghiệp năm 2014 ghi nhận, doanh nghiệp quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài mang tính tự chủ, tự nguyện, không bị ép buộc. Có thể vì những lý do khác nhau như không đảm bảo lợi nhuận, mâu thuẫn nội bộ, hoạt động kinh doanh của chi nhánh không còn phù hợp với mục đích kinh doanh đề ra ban đầu, doanh nghiệp không đủ khả năng duy trì hoạt động của chi nhánh hoặc doanh nghiệp giải thê, phá sản dẫn đến chấm dứt hoạt động của chi nhánh… và nhiều yếu tố khác mà không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh.

– Hai là, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi chi nhánh ngừng hoạt động từ 01 năm trở lên mà không thông báo ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; có quyết định của Tòa án; hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh là giả mạo, trái quy định của pháp luật; hoạt động của chi nhánh không phù hợp với quy định của pháp luật; doanh nghiệp bị thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ hai, hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Được quy định tại khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng theo mẫu được quy định tại Phụ lục II-16 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT;

– Quyết định của doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chấm dứt hoạt động;

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, bản chính;

– Các tài liệu về các khoản nợ bao gồm: Danh sách chủ nợ và các số nợ chưa thanh toán bao gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của ngườ lao động của chi nhánh;

– Giấy xác nhận của cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế và tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động nếu chi nhánh đã thực hiện xong các nghĩa vụ này;

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động làm việc tại chi nhánh;

– Nếu chi nhánh có con dấu thì phải gửi kèm con dấu và xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu trong hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Thứ ba, thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh, chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt chi nhánh.

– Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

– Cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp từ tình trạng đang hoạt động sang tình trạng chấm dứt hoạt động trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Trường hợp chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rơi vào trường hợp bị chấm dứt hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được giải trình lý do ngừng hoạt động của chi nhánh với Phòng Đăng ký kinh doanh. Nếu sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn giải trình mà doanh nghiệp, người được yêu cầu không đến để giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Như vậy thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khá đơn giản và nhanh gọn.

Các lưu ý về chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.

– Doanh nghiệp nào có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động phải chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ còn lại, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật về lao động.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết Mới

bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng
Bản quyền tác giả
Legaladm

Dịch vụ đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Những năm gần đây đã có rất nhiều tranh chấp liên quan đến quyền

Read More »
Dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Bản quyền tác giả
Legaladm

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một trong những công cụ quan trọng để doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ một cách hữu hiệu, ngoài ra các quy định của pháp luật về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cũng tạo ra một hành lang pháp lý quan trọng, giúp

Read More »
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Bản quyền tác giả
Legaladm

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Đăng ký nhãn hiệu là điều kiện cần và đủ để nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ bước chân vào thị trường. Tại Việt Nam, nhãn hiệu được xác lập quyền theo nguyên tắc “First to file – Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên”. Theo đó, nhãn hiệu chỉ

Read More »
Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
Bản quyền tác giả
Legaladm

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tại việt Nam

Các cá nhân, doanh nghiệp đăng ký sở hữu trí tuệ không những thúc đẩy hoạt động quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, góp phần tạo sự tin tưởng trong mối quan hệ với các đối tác mà còn giúp doanh nghiệp được bảo vệ cho quyền lợi của mình trước những hành vi

Read More »
GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN NĂM 2022
Tin tức
Legaladm

GIẤY PHÉP MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN NĂM 2022

Giấy phép mạng xã hội là gì? Có phải bất cứ trang mạng nào cũng phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hay không? Giấy phép mạng xã hội là giấy phép cho phép thành viên tham gia mạng xã hội trên cơ sở tương tác, chia sẽ, trao đổi, giấy phép mạng

Read More »
Tin tức
Lê Quỳnh Trang Lgz

XIN VISA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI DIỆN LĐ1

Hiện nay, với chủ trương mở cửa, tích cực giao lưu nước ngoài, thu hút đầu tư, nhu cầu xin visa cho người lao động nước ngoài ngày càng lớn. Nắm bắt được nhu cầu này, Công ty Luật TNHH Legalzone xin chia sẻ trình tự thủ tục xin visa cho người lao động nước

Read More »

Liên hệ luật sư

banner-legalzone-01
Cần Tư vấn miễn phí - Ấn vào Ảnh
Scroll to Top