Mobile Menu

Mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn

Nội dung bài viết

Đơn đề nghị được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực như dân sự, hình sự, hành chính,…Tuy nhiên viết đơn như thế nào cho đúng với quy định pháp luật là câu hỏi nhiều người quan tâm. Hôm nay, công ty Luật Legalzone hướng dẩn các bạn chi tiết cách viết mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn. 

1. Đơn đề nghị là gì?

Đơn đề nghị là văn bản dành cho cá nhân, tập thể hoặc tổ chức gửi tới các cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ quan, lãnh đạo cấp trên để xem xét và giải quyết các đề nghị cần được thông qua, giải quyết công việc chung hay một vấn đề cụ thể nào đó.

2. Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị

a. Quốc hiệu và tiêu ngữ

b. Thông tin của người làm đơn đề nghị

Với tổ chức: Ghi tên tổ chức, với tổ chức phải ghi thông tin của người đại diện (Ví dụ với công ty: Người đại diện thì căn cứ vào điều lệ của Công ty).

Với cá nhân: Ghi họ và tên của cá nhân người xin thông tin, số chứng minh thư nhân nhân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch.

b. Tóm tắt nội dung đề nghị

– Ghi rõ nội dung thông tin vụ việc cần cung cấp:

– Tùy thuộc vào mục đích người làm đơn đề nghị mà có thể ghi rõ, cung cấp đầy đủ thông tin các bên có liên quan

c. Yêu cầu đề nghị: Ghi rõ nội dung đề nghị.

d. Ghi rõ các tài liệu cụ thể kèm theo

3. Quy trình giải quyết đơn kiến nghị 

 

Trình tự

Trách nhiệm

Biểu mẫu/ Kết quả

1

Tiếp nhận đơn

Cán bộ tiếp công dân tiếp nhận tất cả các đơn, bao gồm đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Sở qua các nguồn sau:

·         Nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp công dân

·         Đơn thư gửi trực tiếp đến Lãnh đạo Sở đều chuyển tới phòng thanh tra để xử lý theo quy định.

·         Nhận qua đường bưu điện, qua Bộ phận văn thư; Bộ phận một cửa

Cán bộ được phân công khi nhận được đơn từ tất cả các nguồn chuyển đến có trách nhiệm kiểm tra và xem xét nội dung đơn.

Cán bộ tiếp công dân chỉ nhận đơn có đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Văn thư, cán bộ tiếp công dân

Sổ theo dõi đơn

2

Phân loại đơn:

Cán bộ tiếp công dân tiến hành phân loại, xử lý đơn ngay trong ngày.

Đối với đơn không đủ điều kiện thụ lý: Lưu đơn vào sổ theo dõi.

Đối với đơn đủ điều kiện thụ lý: thực hiện tiếp bước xử lý đơn.

Cán bộ tiếp công dân

Sổ theo dõi đơn

3

Xử lý đơn theo quy định pháp luật:

1. Đơn không thuộc thẩm quyền

Cán bộ tiếp công dân không tiếp nhận các đơn giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những đơn đã được Sở hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp trên giải quyết mẫu đơn đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.

·         Cán bộ tiếp công dân trả lời và hướng dẫn trực tiếp với công dân hoặc thông báo qua điện thoại, có văn bản chỉ dẫn công dân gửi đơn đúng nơi có thẩm quyền giải quyết theo qui định của Luật Khiếu nại hoặc Luật Tố cáo.

2. Đơn thuộc thẩm quyền:

Đối với đơn có đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì Cán bộ tiếp công dân lập Phiếu tiếp nhận đơn thành 02 bản, gửi công dân 1 bản và lưu 01 bản tại Bộ phận tiếp công dân. Sau đó vào Sổ tiếp nhận đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Xem xét, đề xuất xử lý đơn: Căn cứ vào nội dung, tính chất vụ việc của đơn, cán bộ tiếp dân đề xuất ý kiến xử lý báo cáo lãnh đạo cho ý kiến xử lý

– Cán bộ tiếp dân
– Thanh tra sở

Sổ theo dõi đơn

4

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở, đơn vị được phân công tiến hành xử lý

Lưu ý: Việc xử lý đơn được cập nhật, ghi chép đầy đủ trong Sổ theo dõi xử lý đơn .

 

Sổ theo dõi đơn

5

Theo dõi việc xử lý đơn:

Cán bộ xử lý đơn theo dõi kết quả xử lý đơn để phục vụ cho công tác tiếp công dân, tổng hợp, báo cáo;

Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng đôn đốc các phòng ban chức năng giải quyết đơn kiến nghị của công dân

Cán bộ tiếp công dân

Sổ theo dõi đơn

6

Lưu hồ sơ:

Thực hiện theo mục 7 quy trình

– Đơn đề nghị: Lưu tại phòng, ban chức năng

– Đơn khiếu nại, mẫu đơn tố cáo: Lưu tại Thanh tra Sở

Phòng chức năng/ Thanh tra

 

4. Một số mẫu đơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc:…………………………….

Kính gửi:……………………………….

Họ và tên tôi là: ……………………………….

Sinh năm: ……………………………….

Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: ……………………………….

Ngày cấp:………………………………..Nơi cấp:……………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………….

Nơi ở:……………………………….

Tôi viết đơn đề nghị này gửi quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……………………………..

Nội dung vụ việc ………………. cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Yêu cầu cụ thể:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– …………………………………………………

– ……………………………….

Người làm đơn đề nghị

(ký và ghi họ tên)

 

Đơn đề nghị theo mẫu của Sở tư pháp. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——–

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về …)

Kính gửi: ………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………Sinh ngày… tháng…năm………

Giấy CMND:……………Ngày cấp:…/…./…Nơi cấp (tỉnh, TP):………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………

Tôi xin trình bày lý do cụ thể vì sao làm đơn kiến nghị này:

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Tôi nhận thấy, quy định về … tại … là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./………………………………………………………………………………….

2./………………………………………………………………………………….

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau

………………………………………………………………………………………

Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

….. ngày……tháng……năm……..

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về………..)

Kính gửi:………………………………………………….

Tên tôi là:……………………………………..Sinh ngày……. tháng…….năm……..

Giấy CMND………….Ngày cấp:…./…/…Nơi cấp (tỉnh, TP):………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Là đại diện theo ủy quyền của những cá nhân sau:

1.Ông/Bà…………………………………………..

Sinh ngày…………….. tháng………… năm……………..

Giấy CMND:………..Ngày cấp:./…../……… Nơi cấp (tỉnh, TP):………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

2.Ông/Bà:… Sinh ngày… tháng.…. nă.m……….

Giấy CMND/thẻ CCCD số:..…. Ngày cấp:…./…..//…..Nơi cấp (tỉnh, TP):………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

3.(Liệt kê những cá nhân tham gia)

Theo hợp đồng ủy quyền được lập ngày…………ủy quyền vì mục đích gì…………..

Thay mặt những cá nhân trên, tôi xin trình bày lý do cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tôi nhận thấy, quy định về ……….tại ….. là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./………………………………………………………….

2./……………………………………………………………..

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm đơn đề nghị này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau:…. (nêu rõ những chứng cứ, tài liệu để chứng minh)

Trên đây là một số mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn để bạn đọc tham khảo, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

 

Đánh giá bài viết này

Bài viết liên quan

Scroll to Top