Công văn 1855/TCHQ-TXNK 2022 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1855/TCHQ-TXNK
V/v:
Thuế GTGT hàng NK

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi:

– Công ty cổ phần Thép Posco Yamato Vina; (đường N1, KCN Phú Mỹ II, TX.Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
– Cục Hải quan tỉnh An Giang.
 

Trả lời công văn số 20220412/PY ngày 12/4/2022 của Công ty cổ phần Thép Posco Yamato Vina; 1014/HQAG-NV ngày 21/4/2022 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về vướng mắc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng sắt, thép phế liệu theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 18/01/2022 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/3/2022, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 902/TCT-CS hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng thép phế liệu tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP, theo đó mặt hàng Thép phế liệu không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Đề nghị Công ty cổ phần Thép Posco Yamato Vina, Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện theo công văn số 902/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Thép Posco Yamato Vina, Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

 

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

about:blank

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần