BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

_______

Số: 864/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022

____________

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2022 (chi tiết tại các phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức triển khai thủ tục giao trực tiếp, thẩm định kinh phí, phê duyệt nhiệm vụ và ký hợp đồng khoa học và công nghệ đối với các nhiệm vụ trong danh mục theo Quyết định số 1936/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ủy quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ quản lý một số nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ trưởng (để b/c);

Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Xuân Định

 

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ XÉT GIAO TRỰC TIẾP CHO TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 864/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 05 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

______________

 

TT

Tên nhiệm vụ KHCN

Mục tiêu

Sản phẩm dự kiến đạt được

Dự kiến thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng quy trình khung chương trình so sánh liên phòng đối với các tổ chức hiệu chuẩn chuẩn đo lường.

Cung cấp căn cứ luận cứ để xây dựng quy trình khung chương trình so sánh liên phòng đối với các tổ chức hiệu chuẩn chuẩn đo lường nhằm đảm bảo chính xác về kết quả hiệu chuẩn chuẩn đo lường, phục vụ quản lý nhà nước

1. Dự thảo quy trình khung chương trình so sánh liên phòng đối với các tổ chức hiệu chuẩn chuẩn đo lường trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét;

2. Các báo cáo chuyên đề;

3. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

9 tháng

Giao trực tiếp Vụ Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung
Scroll to Top