Mobile Menu

Những quy định pháp luật về dịch vụ môi trường rừng

Nội dung bài viết

Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là hoạt động cung ứng các giá trị sử dụng của môi trường rừng. Legalzone xin gửi đến bạn đọc các giải đáp thắc mắc về Những quy định pháp luật về dịch vụ môi trường rừng.

Dịch vụ môi trường rừng
Dịch vụ môi trường rừng

Phân loại dịch vụ môi trường rừng

Theo Điều 61 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định các loại DVMTR cụ thể như sau:

 – Bảo vệ đất; hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ; lòng sông; lòng suối.

– Điều tiết; duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội.

– Hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; quản lý rừng bền vững; tăng trưởng xanh.

– Bảo vệ; duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng cho kinh doanh dịch vụ du lịch.

– Cung ứng bãi đẻ; nguồn thức ăn; con giống tự nhiên; nguồn nước từ rừng và các yếu tố từ môi trường; hệ sinh thái rừng để nuôi trồng thủy sản.

Nguyên tắc chi trả DVMTR

Chi trả dịch vụ môi trường rừng
Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Theo Điều 62 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định nguyên tắc chi trả DVMTR như sau:

– Rừng được chi trả DVMTR khi đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 2 và cung ứng một hoặc một số DVMTR quy định tại Điều 61 của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

– Bên sử dụng DVMTR phải chi trả tiền DVMTR cho bên cung ứng DVMTR

– Thực hiện chi trả DVMTR bằng tiền thông qua hình thức chi trả trực tiếp hoặc chi trả gián tiếp.

– Tiền chi trả DVMTR là một yếu tố trong giá thành sản phẩm; hàng hóa; dịch vụ của bên sử dụng DVMTR .

– Bảo đảm công khai; dân chủ; khách quan; công bằng; phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đối tượng, hình thức chi trả và quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Theo Điều 63 Luật lâm nghiệp năm 2017 quy định đối tượng; hình thức chi trả và quản lý sử dụng tiền DVMTR như sau:

Dịch vụ môi trường rừng
Dịch vụ môi trường rừng

Đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

– Chủ rừng được quy định tại Điều 8 của Luật lâm nghiệp năm 2017;

– Tổ chức; hộ gia đình; cá nhân; cộng đồng dân cư có hợp đồng nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng với chủ rừng là tổ chức do Nhà nước thành lập;

– Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng 

– Cơ sở sản xuất thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ đất; hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ; lòng sông; lòng suối; điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện;

– Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch;

 – Cơ sở sản xuất công nghiệp phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất công nghiệp;

– Tổ chức; cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng; giải trí phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ; duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng;

 – Tổ chức; cá nhân hoạt động sản xuất; kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn phải chi trả tiền dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng;

– Cơ sở nuôi trồng thủy sản phải chi trả tiền dịch vụ cung ứng bãi đẻ; nguồn thức ăn; con giống tự nhiên; nguồn nước và các yếu tố từ môi trường; hệ sinh thái rừng cho nuôi trồng thủy sản;

 – Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Môi trường và phát triển bền vững

 Hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng 

 Hình thức chi trả DVMTR được quy định như sau:

– Bên sử dụng DVMTR trả tiền trực tiếp cho bên cung ứng DVMTR;

– Bên sử dụng DVMTR trả tiền cho bên cung ứng DVMTR ủy thác qua quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

– Nhà nước khuyến khích áp dụng chi trả trực tiếp cho tất cả các trường hợp nếu bên cung ứng và bên sử dụng DVMTR tự thỏa thuận trên cơ sở mức tiền chi trả dịch vụ do Chính phủ quy định.

Việc quản lý sử dụng tiền DVMTR được thực hiện như sau:

– Xác định tổng số tiền thu được từ DVMTR;

– Xác định mức chi trả DVMTR ;

– Xác định đối tượng được chi trả DVMTR ;

– Xác định hình thức chi trả DVMTR

– Lập kế hoạch thu; chi DVMTR ;

– Xác định trường hợp được miễn; giảm nộp tiền DVMTR ;

 – Tổ chức chi trả DVMTR ;

– Kiểm tra; giám sát quản lý sử dụng tiền DVMTR .

Chính phủ quy định chi tiết đối tượng; hình thức chi trả; mức chi trả DVMTR và điều chỉnh; miễn; giảm mức chi trả DVMTR ; quản lý sử dụng tiền DVMTR

Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng

Dịch vụ môi trường rừng
Dịch vụ môi trường rừng

Theo Điều 64 Luật Lâm nghiệp nam 2017 quy định quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng DVMTR

Quyền của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng

Bên sử dụng DVMTR có quyền sau đây:

 – Được thông báo về tình hình thực hiện; kết quả bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi khu rừng có cung ứng DVMTR ; thông báo về diện tích; chất lượng và trạng thái rừng ở khu vực có cung ứng DVMTR ;

– Được quỹ bảo vệ và phát triển rừng thông báo kết quả chi trả ủy thác tiền DVMTR đến bên cung ứng DVMTR

– Tham gia vào quá trình lập kế hoạch; tổ chức thực hiện; kiểm tra; giám sát và nghiệm thu kết quả bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi khu rừng có cung ứng DVMTR

– Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh tiền chi trả DVMTR trong trường hợp bên cung ứng DVMTR không bảo đảm đúng diện tích rừng hoặc làm suy giảm chất lượng; trạng thái rừng mà bên sử dụng dịch vụ đã chi trả số tiền tương ứng.

Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng

Bên sử dụng DVMTR có nghĩa vụ sau đây:

– Ký hợp đồng; kê khai số tiền DVMTR phải chi trả ủy thác vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

– Trả tiền DVMTR đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng cho chủ rừng trong trường hợp chi trả trực tiếp hoặc cho quỹ bảo vệ và phát triển rừng trong trường hợp chi trả gián tiếp.

Xem thêm: Dịch vụ môi trường – Công ty Luật Legalzone

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

Dịch vụ môi trường rừng
Dịch vụ môi trường rừng

 Theo Điều 65 Luật Lâm nghiệp nam 2017 quy định quyền và nghĩa vụ của bên cung ứngDVMTR như sau:

Quyền của bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

– Yêu cầu chi trả tiền sử dụng DVMTR theo quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp nam 2017;

– Được cung cấp thông tin về giá trị DVMTR;

 – Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch; lập hồ sơ phục vụ chi trả; kiểm tra quá trình thực hiện chi trả DVMTR của cơ quan quản lý nhà nước và của quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

– Phải bảo đảm diện tích cung ứng DVMTR được bảo vệ và phát triển theo quy hoạch; kế hoạch quản lý đối với từng loại rừng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Tổ chức; hộ gia đình; cá nhân; cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng phải bảo đảm diện tích cung ứng DVMTR được bảo vệ và phát triển theo hợp đồng khoán đã ký với chủ rừng;

 – Bên cung ứng DVMTR là tổ chức do Nhà nước thành lập phải quản lý; sử dụng số tiền được chi trả theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Những quy định pháp luật về dịch vụ môi trường rừng. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Đánh giá bài viết này

Bài viết liên quan

Scroll to Top